Đến tháng 10/2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường
đã trao đổi
275675
văn bản qua mạng giữa 47 đơn vị
(tự động cập nhật đến hết ngày 29/10/2020
Số liệu cập nhật từ năm 2014)